O Konferencji "Informatyka w Edukacji"

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w zmienionej, rozszerzonej formule organizacyjnej. Konferencja będzie trwała trzy pełne dni od 28 do 30 czerwca 2016 roku i złożą się na nią wykłady, referaty uczestników i warsztaty. Wprowadzamy także opłatę konferencyjną, pokrywającą podstawowe koszty organizacyjne. Konferencja jest organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki UMK wspólnie z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego i kierowana głównie do do nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wykładowców akademickich, dyrektorów szkół i metodyków, decydentów, instytucji i firm związanych z edukacją.

Temat przewodni Konferencji: Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów.

Konferencja poza stałą jej tematyką, ma w tym roku na celu pogłębioną dyskusję nad zmianami w kształceniu informatycznym w polskich szkołach, których kierunek i zakres został nakreślony w propozycji nowej podstawy przedmiotów informatycznych, patrz również wprowadzenie, zaproponowanej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. Dyskusja powinna się skupić na kwestiach najważniejszych dla sukcesu przedsięwzięcia, którym jest wprowadzenie programowania w ramach zajęć z informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję oraz zgłaszania: wykładów, referatów i warsztatów, mieszczących się w jednym z poniższych zakresów tematycznych:

  w ramach tematu przewodniego konferencji:
 • programy nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych, bazujące na proponowanej podstawie programowej,
 • metody nauczania i realizacji wybranych elementów proponowanej podstawy programowej,
 • programowe i organizacyjne propozycje kształcenia i doskonalenia nauczycieli informatyki na różnych etapach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programowania
 • propozycje materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, w tym środowisk programistycznych uwzględniających również programowanie robotów i innych urządzeń,
 • prezentacje różnych form wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego przez instytucje publiczne i niepubliczne, uczelnie, wydawnictwa i firmy.
  w ramach stałych tematów konferencji:
 • nowoczesne metody nauczania wspierane nowymi technologiami
 • szkoła i uczelnia a e-nauczanie
 • algorytmika, rozwiązywanie problemów, programowanie
 • praca z uczniem uzdolnionym informatycznie
 • informatyka w kształceniu zawodowym
 • multimedia i sieci komputerowe

Zaświadczenia o udziale w Konferencji
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy wykładów i warsztatów konferencyjnych otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. Zaświadczenie będzie można wydrukować ze strony konferencyjnej zgodnie z terminami podanymi w części Ważne daty. Dokument jest ważny z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły, placówki, której są Państwo pracownikami.

Ruszyły zapisy na warsztaty IwE2016

Zapisy na warsztaty są już aktywne. Prosimy o zapoznanie się z opisami warsztatów. Aby zapisać się na warsztat, trzeba zalogować się na stronie i wybrać odpowiednie miejsce z menu po lewej stronie.

Program ramowy IwE2016

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem IwE2016 oraz z opisami wykładów i referatów.

Patron medialny